Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu www.sport-trofeje.sk medzi PRINTONER, s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)
 3. Práva a povinnosti predávajúceho
 4. Práva a povinnosti kupujúceho
 5. Dodacie podmienky
 6. Kúpna cena
 7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare
 8. Osobné údaje a ich ochrana
 9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)
 10. Záruka na tovar (reklamačný poriadok)
 11. Záverečné ustanovenia

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je PRINTONER, s.r.o. so sídlom 1. Mája 45, 902 01 Pezinok, IČO: 44391552 IČ DPH: SK2022694520  (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 5. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je vyznačená pri každom tovare v položke "Dostupnosť" a bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
 6. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho, vrátane ceny, počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

2. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY (OBJEDNÁVKA)

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v jednej z nasledovných foriem:
 • e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,
 • kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,
 • telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu.

Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako "Potvrdenie objednávky", o akceptovaní objednávky formou e-mailu alebo telefonicky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky. Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:

 • názov a cenu tovaru
 • preprava a cenu prepravy
 • adresu miesta doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby,
 • podmienky a spôsob prepravy.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

 1. Predávajúci je povinný:
 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad (faktúru).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. Predávajúci nieje povinný dodať tovar ktorý nieje možné upraviť (vlastný text, logo, obrázok) podľa požiadaviek zákazníka uvedených v objednávke.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 1. Kupujúci je povinný:
 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

5. DODACIE PODMIENKY

 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu 
 3. Pri upravovaných produktoch t.j. vlastný text sa môže predlĺžiť doba dodania vzhľadom pre spracovanie a zhotovenie.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci oboznámi kupujúceho. 
 5. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe  a uplynutí lehoty na vyzdvihnutie  tovaru má  predávajúci právo si odpočítať zo zaplatenej zálohy sumu od kupujúceho a to z dôvodu vynaloženia prostriedkov na vyexpedovanie a dodanie tovaru (podľa cenník prepravnej spoločnosti).
 6. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu a obsahu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru vzniknutého pri prevoze uplatňuje si kupujúci náhradu škody u dopravcu. Zásielka je vždy riadne označená POZOR KREHKÉ! V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode a zásielku odmietnuť prevziať. 
 8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.
 9. Objednávky do 10 eur bez zahrnutia ceny dopravy sú akceptované iba pre osobný odber.

6. KÚPNA CENA

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v prevádzke predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo prevodom vopred na účet (zálohová faktúra).
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu Eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY NA TOVARE

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho (pri doručení prepravcom od prepravcu), alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

 1. Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.
 2. Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 4. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 5. Údaje o nákupoch kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe.
 6. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 7. Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e-mailu predávajúcemu alebo úpravou údajov vo svojom zákazníckom účte.
 8. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti (nie reklamné správy) bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

9. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY)

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho.
 2. V súlade s ustanovením §7 odst. 1 č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretie mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 (kalendárnych) dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu a to písomným upovedomením na kontaktné adresy /email, adresa sídla/. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa písomného oznámenia, ktoré bolo doručené predávajúcemu.
 3. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
 4. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia žiadosti na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 5. V zmysle § 7 ods. 6, písmena e) zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ produkt nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia  alebo z hygienických dôvodov nakoľko bol spotrebiteľom znehodnotený alebo poškodený ochranný obal.
 6. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým pri osobitnej úprave potlačou ,gravírovaním alebo iným spôsobom. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, predávajúci si môže uplatniť náhradu škody.

10. ZÁRUKA NA TOVAR (reklamačný poriadok vyplýva z VOP)

 1.  Ak sa vyskytne pri zakúpení tovaru závada (vada), je kupujúci oprávnený túto závadu v záručnej dobe reklamovať.
 2. Kupujúci uplatňuje reklamáciu v predajni, kde tovar zakúpil, osobne u obchodníka, ktorý tovar predal, alebo zaslaním na adresu firmy (zásielky zaslané na dobierku nebudú prijaté). Nákup tovaru musí kupujúci preukázať príslušným dokladom o kúpe, ktorý v kópii priloží k reklamovanému tovaru aj s popisom dôvodu reklamácie.
 3. Náklady na dopravu k nám hradí zákazník a je povinný zabaliť tovar tak, aby nedošlo pri preprave k jeho ďalšiemu poškodeniu.V prípade neoprávnenej reklamácie dodávateľ zašle tovar späť na náklady zákazníka.
 4. Predávajúci vystaví reklamačný protokol kupujúcemu o prevzatí reklamácie a zodpovedá za závady (vady), ktoré má predaný tovar pri prevzatí, i za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej lehote.
 5. Na tovar poskytuje predávajúci záručnú dobu 24 mesiacov od zakúpenia. U tovaru nevyrobeného u predávajúceho sa záručná doba a princípy záruky riadia podmienkami jednotlivých výrobcov. Pokiaľ nie je stanovené inak, záručná lehota je určená podľa Obchodného zákonníka.
 6. Za vady sa nepovažuje opotrebenie vzniknuté bežným užívaním vecí.
 7. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté neprimeraným zaobchádzaním a nevhodným použitím tovaru.
 8. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 9. Nároky na záruku prináležia iba kupujúcemu a nie je možné previesť na tretiu osobu.
 10. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do predmetu dodávky kupujúcim (rozoberanie).
 11. Ak reklamuje kupujúci zakúpený tovar, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o nej spravidla do 3, najneskôr však do 30 dní od prevzatia reklamácie.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e-mailových správ.
 3. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Občianskym zákonníkom, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v platnom znení, ako i súvisiacimi predpismi.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 6. V prípade, že objednávka nebude zo strany kupujúceho zrušená pred odoslaním a kupujúci si tovar neprevezme, dôjde k  porušeniu kúpnej zmluvy ku ktorej ste sa zaviazali dokončením objednávky s povinnosťou platbyNeprevzatím nám vzniknú náklady na poštovné ku vám + poštovné za vrátenie zásielky.Tieto náklady vám budú vyúčtované (4 - 7 € vrátane DPH) – výška záleží od zvoleného spôsobu dopravy a platby vo vašej objednávke.

  Pri upravovaných produktoch gravírovanie / potlač cena použitého znehodnoteného materiálu! Nechceme od vás žiadne úroky, pokuty. Chceme len nahradenie reálne vynaložených nákladov. Náhradu škody si uplatňujeme na základe ustanovenia § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.

V Senci, dňa 01.07.2012


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop